Bài 9 : Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Bài 8 : Các toán tử quan trọng trong Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Bài 7 : Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Bài 6 : Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến trong Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Bài 3 : Tạo ứng dụng Kotlin đầu tiên [Kotlin Basic] (1)
Bài 5 : Các cách ghi chú quan trọng khi lập trình Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Bài 4 : Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin [Kotlin Basic] (1)
Xây dựng Builder Pattern với Java 8 Lambda ? [Kotlin Android] (1)
Xin hướng dẫn cách convert từ mảng Array<Byte> sang chuỗi String trong Kotlin [Uncategorized] (2)
[ARRAY PROBLEM] Giải ngố vấn đề mảng đối tượng, import library Kotlin [Kotlin Basic] (5)