Chủ đề Trả lời Hoạt động
Bài 1: Có nên học Kotlin? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 11 : Biểu thức when trong Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 10 : Cấu trúc điều khiển if else trong Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cheat sheet Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 9 : Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 8 : Các toán tử quan trọng trong Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 7 : Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 6 : Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến trong Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 3 : Tạo ứng dụng Kotlin đầu tiên 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 5 : Các cách ghi chú quan trọng khi lập trình Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bài 4 : Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xây dựng Builder Pattern với Java 8 Lambda ? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xin hướng dẫn cách convert từ mảng Array<Byte> sang chuỗi String trong Kotlin 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[ARRAY PROBLEM] Giải ngố vấn đề mảng đối tượng, import library Kotlin 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names