Custom Listview

chào mọi người e đang tạo một cái customlist view. thì bị lổi e chả biết sao. em noob lắm mọi người giúp e với. e cảm ơn <3

Bị OOME do image resource của bạn có size bitmap quá lớn, ngoài ra đoạn code ở func getView có thể tối ưu hơn

1 Like