Xin hướng dẫn cách convert từ mảng Array<Byte> sang chuỗi String trong Kotlin

Chào các anh / chị / em,

Mình có yêu cầu là nhận một mảng Array sau đó convert sang chuỗi String tương ứng, mình gọi hàm toString() nhưng có vẻ như nó chỉ trả hashCode, có ai có ý kiến gì về việc này không a ?

Chào bạn
Bạn có thể dùng hàm .contentToString() nó tạo rã chuỗi. Tuy nhiên bạn cần cho biết là mảng bạn xuất ra chuỗi theo định dạng nào? các thành phần cách nhau bởi cái gì(khoảng trắng hay dính liên hay mặc định là dấu ,) . Nếu phức tạp quá thì bạn cũng có thể tự viết lệnh cho chạy loop để nối theo ý muốn
Thân

3 Likes